گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست وگرنه نان شب را هر گدایی دارد

مطالب خواندنی برای دوستان خودم قرار داده ام تا بتوانم خدمت کوچکی برای عزیزان کرده باشم

تکنیک ها و قوانین داخل زمین در والیبال

تکنیک پنجه رامیتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و....بسیارموفق خواهد بود.شاید به نظر برسد فقط افرادی که درزمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست ومهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید .البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرترازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود وبه حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.

اما آموزش آن :

دوباره برای آموزش گارد متوسط انتخاب شده است . به تصویر بادقت نگاه کنید :

درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرارمیگیرد:

1- وضعیت عمومی بدن

2- وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)

3- مراحل دریافت وارسال توپ

1- شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن

اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد

1-1 درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند

2-1- درگاردساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود

3-1- دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمیگیرند

4-1- درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه رادرجلو قراردهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست درجلو الزامی است .

2- شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )

انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ)

انگشتان شست که باکنارهم قرارگرفتن یک خط رامیسازند بایستی موازی ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث راتشکیل میدهند

نکته مهم :

برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قرارداردیانه می توان تست زیرراانجام داد.

هنگام پنجه زدن دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دورکنید تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان بااین عمل, سر, هیچگونه حرکتی نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن راانجام میدهند برخوردکرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است .

البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.

۳- شرح مرحله سوم (دریافت وارسال)

مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارابصورت مجزا توضیح داد.

مرحله دریافت :

پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گاردمناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند) . بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیکترین فاصله بادستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ رااحاطه کرده اند

مرحله ارسال:

هنگامی که توپ درمناسبترین مکان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نیز درحال تعادل وثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف رادنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته درپاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرورابه توپ وارد میکند ونیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست)

عملکرد مفاصل درپاس پنجه :

1- درپاس های کوتاه تقریبا تا1 متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روی سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نیروواردمیکنند .

2- درپاسهای متوسط تقریبا از1متر تا 4متر ارتفاع ونزدیک به دوسر تور(نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وکتف نیز به توپ نیرومیدهند

3- درپاس های بلند باارتفاع وفاصله بیش از4متر ازتمام مفاصل انگشتان مچ دست آرنج بازو- کمر زانوها ومچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :

1- گارد ایستاده

2- گاردمتوسط

3- گارد نشسته

4- پنجه درحال پرش

5- پاس پنجه پشت

6- پاس پنجه ازپهلو

خطاها : خطاهای عمده عبارتند از

بازیکن از بالای زمین حریف به توپ ضربه بزند

بازیکن تیم از خط افقی زیر تور بگذرد و زمین و یا یکی از بازیکنان حریف را لمس کند .

بازیکن تیم مانع بازی یکی از بازیکنان تیم حریف شود .

توپ به زمین بخورد.

بازیکنان یک تیم بیش از سه بار توپ را لمس کنند .

بازیکنان تیم دوبار پی در پی توپ را لمس کنند.

توپ به جایی پایین تر از کمر یک بازیکن اصابت کند.

بازیکنان یک تیم در جای خودشان قرار نگرفته باشند.

توپ بیرون از خط های مرزی به زمین بخورد.

ده کلید موفقیت در پنجه

1) زود رسیدن : در نقطه ای قرار بگیرد که تا حد امکان در زمان کمتری با توپ تماس پیدا کند.

2) تعادل خود را حفظ کنید به محض حرکت به سمت توپ گام های کوتاه بردارید تا تعادل خود را حفظ کنید.

3) باتوپ در بالا و جلو پیشانی بازی کنید. پاها را خم کنید تا زیر توپ قرار بگیرید و خود را به طرف بالا و جلو بکشید.

4) توپ را در میانه بدن نگه دارید با توپ در میانه عرضی بدن بازی کنید تا حداکثر کنترل و دقت را دارا باشید.

5) زیر پایتان محکم باشد پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید تا محل اتکا شما محکم باشد پای راست را جلوتر از پای چپ قرار دهید

6) تصویر دست ها برای حداکثر کنترل توپ، انگشتانتان را در حالت فنجانی تصویر نگه دارید.

7) خارج بودن آرنج ها سر انگشتانتان را با آرنج ها در زاویه 90 درجه قرار دهید.

8) محکم کردن ارنج وقتی توپ وارد دست شما شد بازوان را از ارنج به سمت بالا و جلو بکشید.

9) نرم رها کردن توپ و دست در زمان تماس انگشتان را راحت نگه داشته حرکتی نرم در زمان آزاد کردن توپ ایجاد کنید.

10) شست ها پشت توپ شست ها را در زمان بازی با توپ در پشت آن قرار دهید.

 

ده کلید موفقیت یک پاسور

1) با مهاجمان خود صحبت کنید

2) آرام باشید

3) همه چیز را در نظر داشته باشید

4) با موفقیت سازگار شوید

5) با توجه به موقعیت بازی کنید نه سیستم

6) با توجه به فرد بازی کنید نه وضعیت

7) پاس بلند بدهید

8) بچرخید و با توپ رو به رو شوید

9) توپ قابل ضربه زدنی را پاس بدهید

10) به دنبال پاس دادن به موقعیت پوششی خود برگردید.

 

ده کلید موفقیت در ساعد

1) روی سرویس زن تمرکز کنید.

به محض پایان رفت و برگشت، روی موقعیت سرویس زن و حالت بدن او تمرکز کنید.

2) قبلا آماده باشید

وضیعت آماده به خود بگیرید بازوها جلو پاها منقبض، شانه ها پهن و چشم ها به سرویس زن باشد

3) با گام کوتاه حرکت کنید.

در حال حرکت روی توپ سرویس شده تمرکز کنید.گام های کوتاه بردارید تا همیشه در داشتن موقعیت تعادل به شما کمک کند.

4) بازو ها را بیرون و جلو خود نگه دارید.

بازوها را به جلو بدن و در ارتفاع کمر بکشید و از ان ها برای در خط سرویس بودن استفاده کنید.

5) قبل از زدن توپ توقف کنید.

سعی کنید قبل از زدن توپ از پاها با بازوها گاردی فراهم اورید.این گارد برای زدن توپ بسیار مفید است.

6) توپ را در خط میانی بدن بگیرید.

برای دقت و کنترل بیشتر توپ را در مرکز بدن دریافت کنید اگر مجبورید در یک طرف در یافت کنید شانه داخلی را به زاویه بازوی پشت توپ بیندازید.

7) گارد را محکم کنید.

بازو ها را مستقیم از مچ ها به سمت آرنج و به شانه ها نگه دارید.

8) زاویه بگیرید.

قبل از تماس با توپ، پاها و شانه ها را در خط هدف خود قرار دهید تا مجبور نباشید به توپ ضربه بزنید.

9) توپ را احساس کنید.

هر سرویس زنی، زاویه و سرعت متفاوتی دارد، باید سعی کنید احساسی برای توپ داشته باشید تا در صورت لزوم سرعت را به کار خود بیفزایید.

10) توپ را هدایت کنید.

توپ را کنترل کنید. آن را با پاها و ران ها و شانه ها و بازو ها به طرف پاسور هدایت کنید.

 

ده کلید موفقیت در آبشار

1) با پاسور خود صحبت کنید بگذارید او بداند چه پاسی می خواهید. اگر پاسور یا مربی نقشه دیگری دارد با پاس مورد نظر بازی کنید.

2) پاس به پاسور را نگاه کنید.

3) در پرش سریع عمل کنید.

فشار نصفه و نیمه وجود ندارد وقتی نزدیک شدن به تور را شروع کردید. سرعت را تا حد امکان بالا ببرید.

4) به گام هایتان نگاه کنید.

نحوه نزدیک شدن شما باید بر مبنای پاسی که به شما خواهد رسید زمان ببرد.

5) بازو را خوب به عقب بکشید.

اگر می خواهید در آبشار قدرتمندانه ی خود کنترل داشته باشید در زمانی که پاها برای پرش قرار می گیرند باید بازوها را خوب عقب بکشید.

6) بدن را پایین آورید.

در طول نزدیک شدن، بدن را پایین آورید تا موقع پرش پاها منقبض و آماده فشار به سمت بالا باشند.

7) در موقع پرش بازوان را از پشت شانه ها پایین اورید و موقعی که پاها با قدرت به زمین فشار وارد می کنند ان ها را بالا ببرید.به خاطر داشته باشید که ابشار از قبل جدا شدن شما از زمین تامین می شود.

8) نشانه رفتن و کشیدن دست ها دست چپ را به طرف توپ گرفته دست راست را به عقب بکشید. این عمل به شما در ضربه و خواباندن توپ در زمین کمک خواهد کرد.

9) بالا کشیدن مطمئن شوید که از هر سانتی متر ارتفاع با ضربه ای توسط دست کشیده استفاده کرده اید.

10) مچ و دست را راحت بگذارید.

مرحله اخر کار رها کردن مچ است که به توپ چرخش و مسیر می دهد.

 

ده نکته کلیدی در زدن سرویس

1) خوب تمرکز کنید.

به محض این که برای سرویس به عقب زمین حرکت می کنید. خود را آرام و هدف خود را مشخص کنید و حالت صحیح بدن و موقعیت زمین را قبل از نگاه کردن به داور به دست اورید.

2) محکم و منسجم باشید.

یک روش عملکرد را برای خود داشته و ان را اجرا کنید.

3) موقعیت توپ و بازو و هدف خود را مشخص و در یک خط قرار دهید.

قبل از چرخش توپ با بازوی ضربه زننده , موقعیت توپ را مشخص و آن را با بدن و هدف خود در یک خط قرار دهید.

4) پاها را بررسی کنید.پاها باید با هدف شما در یک خط قرار گیرد.

5) افزایش تحرک

جایی برای حرکت به سمت توپ برای خود گذاشته و وزن بدن را به آن منتقل کنید.

6) کنترل چرخش

همه چیز بسته به دقت جاگیری چرخش توپ در خط مستقیم با بازو و دست شما دارد.

7) هدف بلند

در زمان رسیدن به توپ و ضربه مطمئن شوید که ان را نزدیک یا بالای تور می زنید.

8) ضربه زدن به جلو

برای حداکثر قدرت و دقت توپ را در جلو و خط شانه های خود بگیرید.

9) تماس و ضربه

مطمئن شوید که تماس سختی با توپ داشته و از دست بسته یا باز , بسته به نوع سرویس خود استفاده کنید.

10) ضربه به توپ را ادامه دهید.

همیشه به ئنبال ضربه, دست و وزن بدن را ادامه و انتقال دهید تا سرویس به حداکثر قدرت برسد.

 

ده کلید موفقیت برای دفاع روی تور

1) پیش بینی قبلیتا توپ در زمین حریف است شروع کنید به تعیین و تشخیص انتخاب های پاسور ان ها.

2) محل ابشار زن مقابل خود را شناسایی کنید.

شناخت او کلید موفقیت دفاع روی تور شما در زمین است.

3) با مدافع کناری خود همکاری کنید.

بازیکنان جلویی را با شماره پیراهن صدا کنید, اگر دیدید بازیکنی برای بازی گروهی حرکتی کرد به ان ها بگویید.

4) اول به ابشار زن نگاه کنید بعد به توپ.

وقتی در مسیر پاس داده شد, ابشارزن برای تعیین و گرفتن جای ضربه تمرکز می کند.شما باید به صورت خطی با نزدیک شدن ابشارزن حرکت کنید قبل از این که به شیوه پاس نگاه کنید.

5) دست ها را بالا نگه دارید و تعادل بدن را حفظ کنید.

برای بالا بردن پتانسیل زمان دفاع رئی تور لازم است به محض جدا شدن از زمین دست ها در منطقه دفاع روی تور باشند.همیشه به طور عمودی و دوپایی پرش کنید.

6) تعیین زمان با پاساگر نوپ نزدیک تور است، با شروع پرش ابشار زن شما هم پرش کنید.  اگر دورتر است به محض عملکرد دست او پرش نماید.زمان بندی پرش برای هر توپ مجزا است.

7) دست بیرونی را رو به روی زمین بگیرید.

مطمئن شوید آبشار زن نمی تواند با چرخاندن دستش به داخل دست شما را جا بگذارد و در زمان تماس با هم برخورد کرده به سمت مرکز زمین قرار می گیرند.

8) از تور نفوذ کنید.

تنها در بالا و ارتفاع دفاع نکنید. دستها را روی تور بگیرید. این کار زاویه عبور توپ را می بندد وشما را مطمئن می کند که توپ دفاع شده در زمین شما باقی می ماند.

9) اگر نمی توانید راه ان را ببندید توپ را بالا بزنید.

اگر به هر علت نمی توانید بالتر از ابشارزن توپ را به زمین بزنید دست ها را راحت نگه داشته و سعی کنید تو را به بالا و قسمت عقب زمین خودتان بفرستید.

10) توپ کجاست؟ اگر با توپ تماس پیدا نکردید باید هر چه سریع تر در جستجوی ان برآیید ممکن است خیلی نزدیک شما پایین آمده یا از عقب زمین به طرفتان برگردانده شود.

لزوم تقویت قدرت مچ و ساعد

در اغلب ورزشها، مچ و ساعد، در حرکات و مهارتهای ورزشی درگیر می باشند. ورزشهای پرتابی، آبشار و سرو زدن در والیبال، گرفتن چوب گلف و بیسبال، کشتی، صخره نوردی، اسکی روی آب و ... مچ و ساعد قوی می خواهند. ورزشکاران، اغلب برای من توضیح می دهند، که چون هنگام تمرین پشت بازو و جلوبازو، ساعدهایشان هم درگیر می شوند، دیگر نیازی به تمرین دادن این عضلات ندارند.

هرچند نظر این ورزشکاران تا حدی درست است، اما باید بدانید همانطور که حداکثر مقاومت یک زنجیر به اندازه مقاومت ضعیف ترین حلقه اش است، حداکثر قدرت بدن هم به اندازه ضعیف ترین عضله اش است. ضعف مچ و ساعد، قدرت بازو و بالاتنه را محدود می کند. صرفا به همین دلیل، لازم است برای تمرین متمرکز مچ و ساعد، وقت کافی بگذارید.

تقویت مچ و ساعد، به تسهیل فعالیتهای روزمره هم کمک می کند. با این حساب، تمرین دادن آنها، کاملا معقول بنظر می رسد.

تمرینات تقویت مچ و ساعد :

چهار تمرین اصلی تقویت کننده مچ و ساعد شرح داده می شوند:

1. داخل ساعد

این حرکت را هم با هالتر و هم با دمبل می توان انجام داد. روی نیمکت بنشینید و ساعدهایتان را روی رانها بگذارید. هالتر یا دمبلها را طوری بگیرید، که کف دستهایتان بسمت بالا باشد. مچ و انگشتانتان را شل کنید، و میله را تا حد ممکن رها کنید. سپس، مجددا وزنه را بسمت بالا و داخل جمع نمایید. در طول حرکت، ساعدهایتان را به هیچ وجه بلند نکنید.

دامنه این حرکت، زیاد نیست. پس برای زیاد کردن آن بی جهت ساعدهایتان را بلند یا بازوهایتان را منقبض نکنید.

2. بیرون ساعد

این حرکت را نیز می توان هم با هالتر و هم با دمبل انجام داد. روی نیمکت بنشینید و ساعدهایتان را روی رانها بگذارید. هالتر یا دمبلها را طوری بگیرید، که کف دستهایتان بسمت پایین باشد. مچهایتان را شل، و میله را تا حد ممکن به زمین نزدیک کنید. سپس وزنه را، بدون جدا کردن ساعد از ران، بسمت بالا و عقب جمع نمایید.

دامنه این حرکت هم، زیاد نیست. تمرکز خود را بر درستی انجام کار بگذارید.

3. پیچ

این حرکت را با تکه ای چوب که وزنه ای توسط طناب به آن متصل است، انجام دهید. دو طرف تکه چوب را طوری که کف دستهایتان بسمت پایین باشد، بگیرید.

تکه چوب را بکمک ساعدها و مچهایتان آنقدر بچرخانید، که طناب، بدور چوب پیچیده شود، و وزنه کاملا بالا بیاید. سپس، چوب را در جهت مخالف، آنقدر بچرخانید، که وزنه دوباره به زمین برسد.

4. دَوران

این حرکت را با دمبل انجام دهید. روی یک نیمکت بنشینید و ساعدهایتان را روی رانها بگذارید. دمبلها را طوری بگیرید، که کف دستهایتان بسمت بالا باشد. بدون جدا کردن ساعد از ران، دمبلها را آنقدر بداخل بچرخانید، که کف دستهایتان رو به زمین قرار بگیرند.

سپس، دمبلها را به بیرون بچرخانید، تا کف دستها مجددا به حالت اول بازگردند. تا اینجا را یک تکرار حساب کنید.

خاتمه

بهتر است، تمرین را سنگین انجام دهید. تمرینهای 1، 2، و 4 را 2 تا 3 ست 12 تا 16 تکراری انجام دهید. برای تمرین 3، وزنه را 2 تا 3 بار بالا و پایین ببرید.

نگذارید مچها و ساعدهایتان نقطه ضعفتان باشند. برای تقویتشان وقت بگذارید. بیش از آنچه فکر کنید، نتیجه خواهید گرفت!

اصطلاحات بازی والیبال

ایس ( ACE ) : سرویسی که بدون اینکه تیم مقابل بتواند روی توپ اثر بگذارد به زمین فرود آید و یک امتیاز به دست آورد.

آئریال ( AERIALS ): نامی دیگر برای آنتن روی تور می باشد.

حمله: به عمل بازی کردن با توپ به طرف و بالای تور گفته می شود.

مهاجم: به هر بازیکنی که سرویس می زند، آبشار می زند و یا با دفاع کردن توپ را به زمین مقابل می فرستد مهاجم گفته می شود.

دفاع حمله: دفاعی که سعی به فرود آوردن توپ در زمین تیم مهاجم می نماید.

خط حمله: خطی است موازی تور و ۳ متر از آن فاصله دارد.

سیستم حمله: سیستمی است که تیم برای از هم پاشیدن دفاع تیم مقابل از آن استفاده می کند.

منطقه عقب زمین: منطقه بین خط حمله ( خط یک سوم ) و خط انتهای زمین می باشد.

آبشار زدن از منطقه عقب زمین : آبشاری که توسط بازیکن عقب زده می شود.

پاس دادن به پشت: پاسی که توسط پاسور از بالای سر به بازیکنی که پشت سر او قرار گرفته ، داده می شود.

بازیکنان منطقه عقب: هر یک از سه بازیکن مناطق ۱،۶،۵ که در منطقه عقب زمین می‌باشند.

پوشش دفاعی: بازیکنانی که در دفاع شرکت نمی کنند توپی را که از دفاع عبور کرده را پوشش می دهند.

خط انتهای زمین ( BASE – LINE ) : خط موازی تور که ۹ متر از آن فاصله دارد. کسانی که سرویس می زنند باید پشت این خط قرار بگیرند.

پوشش ( COVER ): عمل حفاظت از منطقه ای از زمین که توپ ممکن است به آنجا فرستاده شود. این مهم است که بازیکنان عقب زمین آماده پوشش دادن به قسمتهای محافظت نشده زمین درهنگامی که بازیکنان تیم خودی تهاجم انجام می دهند باشند.

توپ مرده: توپی که دیگر در بازی نباشد، خواه به وسیله کسب امتیاز، عوض شدن سرویس، متوقف شدن بازی توسط داور یا برای زمان استراحت.

پاس عمقی: ( DEEPSET ): پاسی که از تور فاصله زیادی دارد.

بازیکن تدافعی: هر یک از بازیکنان تیم که صاحب توپ نباشند.

کشتن ( KILL ): توپی که با قدرت به زمین تیم مقابل زده شود و آنها قادر به برگرداندن آن نباشند.

پاس لوب (LOBPASS) : پاس با قوس و ارتفاع زیاد می باشد.

نت: به توپی گفته می شود که با تور تماس پیدا کرده باشد. اگر توپ به زمین تیم مقابل برود خطا نمی باشد و بازی ادامه پیدا می کند.

خطای تور: تماس با تور موقعی خطا است که بازی در منطقه یک سوم جریان داشته باشد.

نت سرویس: اگر توپ به آنتن بالای تور یا خط فرضی ادامه آنتن برخورد کند خطا می‌باشد و توپ برای سرویس زدن به تیم مقابل داده می شود.

رالی ( RALLY ): از نقطه شروع سرویس تا لحظه ای که توپ متوقف می شود.

چرخش ( ROTATION): وقتی که سرویس عوض شد و تیم صاحب سرویس شد باید هر یک از بازیکنان آن یک منطقه در جهت عقربه های ساعت جای خود را عوض کنند.

بالا بردن توپ ( SCOOP ): بلند کردن توپ به هوا با دستان باز.

بستن مسیر دید ( SCREEN ): یک عمل غیر قانونی که توسط تیم سرویس زننده برای جلوگیری از دید خوب تیم مقابل در هنگام سرویس زدن انجام می گیرد.

ست ( SET ): یک دوره ۲۵ یا ۱۶ امتیازی از پنج دوره بازی یک مسابقه می باشد.

آبشار ( SPIKE ): زدن توپ با قدرت به وسیله دست باز به سمت زمین تیم مقابل می‌باشد. بازیکنان منطقه یک سوم از هر منطقه ای می توانند آبشار بزنند. ولی بازیکنان منطقه عقب زمین باید در هنگام پریدن برای آبشار زدن پشت خط یک سوم قرار داشته باشند اما میتوانند در یک منطقه یک سوم فرود آیند.

تایم اوت ( TIME OUT ): توقفی که در خلال انجام یک ست انجام می گیرد و مربی با بازیکنان خود صحبت می کند. دو تایم اوت برای هر تیم در هر پست مجاز می باشد و هر کدام می توانند حداکثر ۳۰ ثانیه باشد. تایم اوت زمانی می تواند انجام شود که توپ متوقف باشد.

والی ( VOLLEY ): مهارت اولیه برای زدن توپ به جلو یا پشت با استفاده از دو دست می‌باشد

 

+ علی اکبریان ; ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٠
comment نظرات ()